DOKUMENT

http://skogstorpa.se/uploads/files/sff_2019.jpgProtokollfört vid styrelsemöte den 1 december 2014 för Skogstorpa Företagarförening

Plats: Centralen

Tid: kl. 08:15

Närvarande: Förhindrade:

Leif Andersson Johan Carlén

Marcus Rehnberg ordförande Johan Johnsson

Torvald Brahm Per Löwelid

Jana Kodesch Andreas Ullholm

Lars-Erik Setterberg

§ 1 Ordföranden öppnade mötet.

§ 2 Lars-Erik Setterberg och Markus Rehnberg valdes till justeringsmän.

§ 3 Dagordningen godkändes av de närvarande.

§ 4 Arbetsförmedlingen har redan tidigare informerat föreningen om att det behöver 

hjälp med lämpliga arbetsplatser för att kunna placera ut personer med handikapp. 

Föreningen väntar på att få mera praktisk information om detta.

§ 5 Protokoll från föregående möte godkändes. 

§ 6 Inga skrivelser är inkomna. 

§ 7 Rapporter: 

a) Inspirationslunchen som anordnades av Skogstorpa företagarförening i oktober 

har rönt stor uppskattning. Cirka 60 personer närvarade då Per Johansson berättade 

om sin tid som handbollstränare och sedermera förbundskapten för det svenska 

damhandbollslandslaget. Året 2011 blev han utsedd till årets coach. Per är numera en 

uppskattad expertkommentator på SVT.

b)Kontaktmässa för företagare som anordnades på Innovatum 20 oktober bestod 

av 30-tal deltagare. Skogstorpas företagarförening representerades av 6 personer. 

Under mässan genomfördes flera olika 10 minuters föreläsningar som handlade bland 

annat om Lean produktion, användning av Appar, Aktiv – hälsa föreläsning med mera. 

Kontaktmässan ska vara återkommande varje år.

c) Föreningens ekonomi är god. Som ett led i förbättring har ansvarig kassör fått till 

uppgift att ska ordna ett bankgirokonto. Syftet är att underlätta för medlemmar att 

betala avgiften.

d) Det har tillkommit två nya medlemmar på Skogstorpas område. Vi välkomnar 

Jörgen Johanssons Maskinservice & Peterson redovisningstjänst som nya medlemmar.

Per Löwelid har åtagit sig att tala med Elisabeth Linderoth på kommunen för att 

åtgärda den sneda lyktstolpen. Återkopplingen på åtgärden har ännu inte delgivits 

Skogstorpa förening. Belysning vid skylttavlan är ur funktion och Marcus ska 

undersöka orsaken till problemet. 

e) Företagarföreningarna och Näringslivsenheten var inbjudna på studiebesök 

till Näringslivsforum i Skövde kommun som drivs aktivt, där många personer är 

involverade i näringslivsverksamhet. Det var ett intressant möte som vi kan ha nytta av 

för vår fortsatta verksamhet i Trollhättan.

§ 7 Plan för 2015 börjar att ta form. Det finns förslag på olika företagsbesök med mingel, 

§ 8 Föreningen har blivit varnade om att tjuvar år aktiva på området. Kabeltjuvar har tagit 

§ 9 Inga övriga frågor har lyfts fram för diskussion. 

§ 11 Datum för nästa styrelsemöte fastställdes till 2015-01-14, kl. 08:15, Marcus 

där företagen får möjlighet att presentera sin verksamhet. I planen finns ett årsmöte i 

mars månad med en företagsmässa i samband med lunch. Syftet är att locka flera 

medlemmar att deltaga. Under maj planeras företagsbesök och mingel. För september 

planeras en inspirationslunch med lämplig föreläsning. Under december planeras 

företagsbesök åtföljt av mingel för företag är intresserade av att visa sin verksamhet. 

Året kommer att avslutas med en julaktivitet.

Håjums företagarförening planerar för en inspirationslunch i slutet på mars. Leif 

kommer att stämma av med Håjum för att förebygga att aktivitetsdagar inte kolliderar.

sig in hos företaget Supplier Partner för några veckor sedan genom att forcera staketet 

för att stjäla koppar. Frågan har ställts om belysning på område är tillräcklig bra.

Det är dags att fakturera nästa års avgift. Ny fakturamall är nu framtagen och Leif har 

åtagit sig uppgiften att vidareförmedla mallen till föreningens medlemmar. 

Ny informationsbroschyr för nyanlända företag ska sammanställas av Marcus.

återkommer med platsen för mötet.

Marcus Rehnberg Lars-Erik Setterberg Jana Kodesch

Justerare Justerare Sekreterare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollfört vid styrelsemöte den 03 september 2014 för Skogstorpa Företagarförening

Plats: Cabeco

Tid: kl. 08:00

Närvarande:
Torvald Brahm
Leif Andersson
Marcus Rehnberg, ordförande
Jana Kodesch 
Andreas Ullholm
Johan Carlén 

 
Förhindrade:
Lars-Erik Setterberg
Johan Johnsson
 
§ 1 Ordföranden öppnade mötet.

 
§ 2 Andreas Ullholm och Torwald Brahm valdes till justeringsmän.

 
§ 3 Dagordningen godkändes av de närvarande.

 
§ 4 Protokoll från föregående möte godkändes.

 
§ 5 En nyinkommen skrivelse från Innovatum har mottagits. Skrivelsen handlar om inbjudan till att planera för en gemensam Affärsmässa i konsthallen den 20 oktober för företagare i Trollhättan. Det beslutades att Marcus & Leif åker till Innovatum den 4 september på planeringsmöte.

 
§ 6 Rapporter: 
a)Skylttavlan med medlemsföretagens skyltar är uppdaterad. Endast betalande medlemmar är med.
b)Förslag på att måla vita markeringar längst med cykelvägen i samtliga korsningar skall göras på Kardanvägen. Syftet är att förebygga eventuell incident. Elisabeth Linderoth skall kontaktas i frågan av Leif Andersson.
c)Uppsnyggningen av Skogstorpa område har genomförts under sommaren och sly, gräs och buskar har tagits bort. 
d)Kassören redovisade det ekonomiska läget för Skogstorpa förening och informerade om att ekonomin är stabil. Deklarationen är inlämnad. 
e)Samtliga hjärtstartare på Skogstorpa området skall kartläggas och företagen skall tillfrågas om deras namn och tel. nr. kan vara med på hemsidan av Leif Andersson.
f) Det är tre nya företag som har flyttat in på området.


 
§ 7 Föreläsningen ska gå av stapeln 16 oktober på Fasetten. Föreläsningen startar med lunchmingel kl:11:30 och avslutas 13:30.  Inbjudan till medlemsföretagen kommer att skickas via mail. Skogstorpa och Håjums företagsföreningar samt Trollhättans stad får möjlighet att ställa upp med roll up och information. 

 
§ 8 Förslag har lagts fram på att bjuda medlemsföretagen på Grötfrukost i december månad för att göra en avstämning och redovisa vad som hänt under året.

 
§ 09 Bordet runt:
Kommunens hemsida när det gäller att komma in på Företagsinformation behöver bli enklare. Standardisering av olika Företagarföreningars hemsida föreslås för att användare ska kunna orientera sig på ett lättare sätt.
Byggrossisten Derome planerar nybyggnation i rondellen vid brandstationen.
Det finns en stor tilltro till ett bra år 2015. 

 
§ 10 Arbetsförmedlingen har informerat föreningen om att det behöver hjälp med lämpliga arbetsplatser för att kunna placera ut personer med handikapp. 

 
§ 11 Inga övriga frågor har lyfts fram för diskussion. 
§ 12 Datum för nästa styrelsemöte fastställdes till 2014-10-08 på Cramo kl:08:00 

§ 13 Ordföranden avslutade mötet. 
Torvald Brahm Anderas Ullholm Jana Kodesch
Justerare Justerare Sekreterare 
 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 04 juni 2014 för Skogstorpa Företagarförening

Plats: Fasetten

Tid: kl. 08:00

Närvarande:
Torwald Brahm                                                      Leif Andersson
Marcus Rehnberg                                                  Jana Kodesch
Henrik Swensson, ordförande                             Andreas Ullholm                        
                                                                                                            
 
Förhindrade:
Johan Carlén
Lars-Erik Setterberg
Johan Johnsson
 
 
 
 
§ 1                      Ordföranden öppnade mötet.
 
§ 2                      Leif Andersson valdes till justeringsman
 
§ 3                      Dagordningen godkändes av närvarande.
 
§ 4                      Protokoll från föregående möte godkändes. Mötesdeltagare beslutade om att gå vidare med kartläggningen av företag som har en hjärtstartare på Skogstorpa område. Företagen kommer att tillfrågas om de samtycker till att företagets namn och telefonnummer anges på hemsidan för Skogstorpa Företagarförening.
                          
Den sneda lyktstolpen vid Hedenängsvägen-Kardanvägen är fortfarande inte tillrättad.
Föreningen väntar på besked från Elisabeth Linderoth på kommunen.
 
Cykelvägen är nu med i stadsplanen dock inget datum för färdigställande är angivet.
 
 
§ 5                      Inga nyinkomna skrivelser/rapporter noterades.
 
§ 6                      Kassörens informerade om att föreningen innehar 146660SEK i nuläget.
 
§ 7                      Minimässan är preliminärt planerad till oktober månad i samband med föreläsningen med handbollscoachen Per Johansson.  Företagarföreningarna Håjum och Stallbacka ska tillfrågas om de vill vara med och delta. Förslaget på lämpliga datum är 16 eller 23 oktober. Samtliga medlemsföretag ska kunna ställa upp roll-up med lämpligt informationsmaterial om sina produkter/tjänster för att marknadsföra sig. Föreläsningen ska kombineras med mingel och lunch. Lunchen börjar 11:30 och kommer att bestå av en kall lunchbuffé. Föreläsningen planeras vara avslutad vid 14:00. Leif Andersson ska gå vidare med genomförandet av planen.
 
                                                      
§ 8                      Valmöte med Trollhättans politiker gick av stapeln 6 Maj på Fasetten.  Mötet hade cirka fyrtiotal deltagare som efter avslutad presentation ställde många intressanta frågor.
                          
 
§ 09                    Ordföranden informerade om att han har sålt sin verksamhet.  Den nye ägaren till restaurangen, catering och konferensverksamheten är Lars Dahlström. Leif Andersson kommer att ta kontakt med den nye ägaren.
 
                           Marcus Rehnberg efterträder Henrik som ny ordföranden på nästkommande möte.
 
                           Torwald Brahm går i pension i juni, men kommer att vara adjungerande i Företagarföreningen.
 
§ 10                    Genomlysning av företag på område visade att fyra nya företag har flyttat in till området. De ska tillfrågans om de vill vara medlemmar i Skogstorpa Företagarförening.
                          
 
§ 11                    Inga övriga frågor har lyfts fram för diskussion.
                          
§ 12                    Datum för nästa styrelsemöte fastställdes till 3 september 2014 och ska genomföras på medlemsföretaget Cabeco.

§ 13                    Ordförande avslutade mötet.

 

 

Marcus Rehnberg                                                  Leif Andersson                            Jana Kodesch
Justerare                                                                Justerare                                   Sekreterare                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 23 april 2014 för
Skogstorpa Företagarförening
Plats: Kalaskoket
Tid: kl. 07:30
 
Närvarande:
Torwald Brahm Lars-Erik Setterberg
Johan Carlén Leif Andersson
Marcus Rehnberg Jana Kodesch
Henrik Swensson, ordförande Johan Johnsson
 
Förhindrade:
Andreas Ullholm
 
§ 1 Ordföranden öppnade mötet.
 
§ 2 Marcus Rehnberg valdes till justeringsman
 
§ 3 Dagordningen godkändes av närvarande.
 
§ 4 Protokoll från föregående möte godkändes utan anmärkning.
 
§ 5 Inga nyinkomna skrivelser/ rapporter noterades.
 
§ 7 Styrelsen för 2014 konstitueras enligt nedan:
Ordförande - Henrik Swenson Revisor - Lennart Runesson
Kassör - Andreas Ullholm Adj. - Torwald Brahm
Vice ordf. - Marcus Rehnberg Sekreterare - Jana Kodesch
Ledamot - Johan Carlén Omr. Utv. - Leif Andersson
Ledamot - Johan Jonsson Ledamot - Lars-Erik Setterberg
Lars Gunnar kommer att gå i pension och ersätts av Jana.
Föreningens hemsida uppdaterades med nya styrelsemedlemmar Lar-Erik Setterberg
och Jana Kodesch.
 
§ 8 Föreningen Skogstorpa i samverkan med föreningen Håjum har ett inplanerat valmöte
med kommunens politiker som startar 08:30, 6 maj 2014 på Fasetten. Föreningarnas
fokus kommer att ligga på företagarfrågor. Samtliga närvarande uppmanades att
förbereda med lämpliga frågor och infinna sig gärna 30 min. innan starten för att
kunna hjälpa till. Antalet anmälda är inte klart ännu. Slutdatum för anmälan har inte
angivits och det är några dagar kvar till mötet.
 
§ 9 Vid genomlysning av företag på Skogstorpa konstaterades att Pensionärspoolen har
flyttat. Salladsbarens planerade flytt till GBG ska ske under aug-sept. Senast
nyinflyttade företag är dokumenterade i mötesprotokollet från 3 mars 2014.
 
§ 10 Under punkten övriga frågor togs följande ämnen upp:
Föreningens fakturamall ska uppdateras och förses med kompletterande uppgifter.
Marcus R. ska genomföra uppdateringen.
Den sneda lyktstolpen vid Hedenängsvägen-Kardanvägen är inte åtgärdat ännu.
Cykelvägen anses vara farlig på vissa ställen och det finns önskemål om förlängningen
till Halvorstorp. Ett möte med Elisabeth Linderoth på kommunen ska planeras in för
att gå vidare med detta.
 
Leif Andersson har kontaktats av Martti Jäskild om det finns intresse bland företagare
att ha reklam på en ljustavla som är planerad att monteras på Sibahuset på Överby.
Bosse uppmanades att återkomma med ett bra priserbjudande som kommer att
distribueras vidare till föreningens medlemmar. Idag kostar en fyra veckors rullande
reklam plats SEK 16000 och priset för ett helt år ligger på SEK 156000.
 
Under hösten, förslagsvis oktober, har föreningen plan på att genomföra en
föreläsning med handbollscoachen Per Johansson. Medlemmar ska kunna ta med sig
roll-up och föreläsningen ska kombineras med mingel och lunch. Leif Andersson ska gå
vidare med genomförandet av planen.
 
Tavla med företag som är placerad vid rondellen ska uppdateras. Syftet är att endast
betalande medlemmars företag ska vara uppsatta på tavlan.
 
Kartläggning av hjärtstartare har föreslagits. Det lär finnas minst 3 startare på
området. Eventuellt inköp av en hjärtstartare till Fasetten har diskuterats och
samordning av eventuell utbildning.
 
Föreningen har i nuläge 57 betalande medlemmar av 120 företag som finns på
området.
 
§ 11 Datum för nästa styrelsemöte fastställdes till 4 juni 2014 på Fasetten.
 
§ 12 Ordföranden avslutade mötet.
 
 
 
Marcus Rehnberg       Henrik Swenson               Jana Kodesch
Justerare                  Justerare                         Sekreterare
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte den 27 mars 2014 för Skogstorpa Företagarförening
Plats: Fasetten
Tid: kl. 18:00-19:00
 
 
§ 1 Årsmötet inleddes med att Jonas Bergqvist, Ulf Bergqvist och Peter Käck från Trollhättan Energi
presenterade företagets verksamhet med speciell betoning på fjärrvärmeplaner och möjligheten
för företag i området att ansluta sig till det och till fiber för bredband.
 
§ 2 Henrik Swensson öppnade mötet.
§ 3 Henrik valdes till mötets ordförande och Lars-Gunnar Peterson till sekreterare.
§ 4 Johan Carlén och Marcus Rehnberg valdes till justeringsmän.
§ 5 Deltagarna bekräftade att årsmötet utlysts i laga ordning.
§ 6 Mötet godkände den utskickade dagordningen.
§ 7 Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen.
§ 8 Kassör Andreas Ullholm redovisade att föreningens kassa är 147 322,13. Frågan om
§ 9 Föreningens revisor, Lennart Runesson, läste upp revisionsberättelsen och rekommenderade
 
§ 10 Torvald Brahm presenterade valberedningens förslag till val av styrelse.
momsredovisning har ordnat sig och moms skall betalas in. Hittills har 54 företag betalat
medlems- och serviceavgift. Det är bra balans på intäkter och utgifter.
att styrelsen ges ansvarsfrihet, vilket också mötet godkände.
Torvald själv och Lars-Gunnar lämnar sina uppdrag på grund av pensionering.
Bengt Granaas har lämnat styrelsen på grund av att företaget flyttat.
Johan Carlén, Johan Jonsson och Andreas Ullholm har fortsatt förordnande.
Följande beslutades av mötet:
Omval av Henrik Swensson som ordförande på 1 år.
Omval av Marcus Rehnberg på 2 år.
Nyval av Jana Kodesch till sekreterare på 2 år.
Nyval av Lars-Erik Zetterberg på 2 år.
 
§ 11 Lennart Runesson valdes om som revisor på 1 år.
§ 12 Omval av Jonny Dahlin som valberedare på 1 år.
§ 13 Mötet beslutade att årsavgiften, d.v.s. medlemsavgift och serviceavgift, ligger kvar med samma
§ 14 Inga ärenden hade anmälts till styrelsen.
§ 15 Övriga frågor.
belopp som under 2013.
Monica Sjökvist, Kontorsvaruhuset, frågade vilka aktiviteter som planerats för nuvarande
verksamhetsår.
Leif Andersson nämnde följande:
 ¤ Politikerträff 2014-05-06 anordnad av Företagarna och där alla
 företagarföreningar deltar.
 ¤ Utställning i Fasetten i oktober för intresserade medlemsföretag kombinerad
 med lämplig föreläsning.
 ¤ Förbättring av orienteringstavlan vid infarten till området.
 ¤ Diverse mindre aktiviteter.
§ 16 Ordföranden avslutade mötet.
 
Johan Carlén      Marcus Rehnberg          Lars-Gunnar Peterson
Justerare            Justerare                           sekreterare
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 29 januari 2014 för
Skogstorpa Företagarförening
Plats: ANA Bil AB
Tid: kl. 08:00-09:45
Närvarande: Förhindrade: Besökare:
Henrik Swenson, ordförande Andreas Ullholm Said Abdu
Johan Carlén Bengt Granaas
Johan Jonsson Marcus Rehnberg
Lars-Gunnar Peterson, sekreterare
Leif Andersson
Torvald Brahm
 
§ 1 Henrik och Peter från Ana Bil visade runt i sina nya och ombyggda lokaler.
§ 2 Ordföranden öppnade mötet.
§ 3 Johan och Henrik valdes till justeringsmän.
§ 4 Said Abdu presenterade organisationen Företagarna i Trollhättan.
Sveriges största företagarorganisation.
Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.
Antalet medlemmar är idag cirka 75 000 varav 350 i Trollhättan
Förmåner för medlemmar är t.ex. rabatter hos vissa företag och bra försäkringsvillkor.
Företagarna söker styrelsemedlemmar. Förslag mottas tacksamt av Ann Uggla Flodin i
Företagarnas valberedning (ann.uggla.flodin@coompanion.se)
De ordnar med en bowlingaktivitet på Buddy’s 13:e februari.
För mer information, se Företagarnas hemsida.
§ 5 Föregående protokoll godkändes. Önskemål att protokollet skickas till alla styrelsemedlemmar.
§ 6 Inga inkomna skrivelser.
§ 7 12 medlemmar har betalat medlems- och serviceavgift, totalt 3 600 + 26 250 kr
§ 8 Datum för årsmöte fastställdes till 2014-03-27 kl. 18:00 på Fasetten.
§ 9 Termorak, Isaksen Bil & Diesel och MGE-Teknik har flyttat från området.
§ 10 Övriga frågor.
Kassan är 67 058 kr.
§ 11 Genomgång och uppdatering av uppgiftslistan.
Svea Håltagning och Ekonomiservice har flyttat in.
 
 
- 2014-03-11 lunchmöte med Hojums FF på Toyota.
- Näringslivsenheten har bjudit in all företagarföreningars styrelsemedlemmar till möte på
Kalaskoket 2014-02-27 kl. 07:30.
- Leif föreslår att vi bjuder in Trollhättans politiker till en aktivitet ihop med Företagarna och de
andra företagarföreningar. Henrik tar upp frågan på Företagarnas nästa styrelsemöte.
- Alla punkter på listan över åtgärder på området är inte åtgärdade. Kontakt har tagits med
Mats Johansson på kommunen.
- Torvald Brahm, valberedningen, gick igenom vilka poster i styrelsen som behöver besättas.
Lars-Gunnar meddelade att han går i pension i maj. Intresserade att delta i styrelsen kan
vända sig till Torvald.
- Punkten angående hemsidan måste åtgärdas!
- Punkten angående besök av Beatrice Ask utgår.
- Fiberanslutning kostar 20 000 kr. Förslag att bjuda in nätverksoperatörer till årsmötet.
 
§ 12 Nästa styrelsemöte 2014-03-03 kl 08:00 på Kalaskoket.
§ 13 Ordföranden avslutade mötet.
 
 
Johan Jonsson Henrik Swensson Lars-Gunnar Peterson
Justerare Justerare sekreterare
 
 
 
Noteringar från områdespromenad med Skogstorpa FF den 10/10-13.

Närvarande: Fredrik Johansson, Johan Carlén, Lars-Gunnar Pettersson, Leif Andersson, Marcus Rehnberg, Nils-Olof Johansson. Peter Andersson, Stefan Runesson, Torvald Brahm.

1.      Fortsättning på den befintliga cykel/gångvägen utefter Kardanvägen, Fredrik kollar om den finns med i cykelplanen.
Svar: Ligger med i cykelplanen med beteckning U17 Skogstorpa, Kardanvägen mellan Hedeängsvägen och GC-vägen som ansluter till Plommonvägen.
 
2.      Den befintliga cykel/gångvägen skall ses över när det gäller säkerheten vid befintliga korsningar, passager skall markeras och buskar skall klippas ner där de skymmer sikten.
Svar: Växtlighet slås nu under hösten.  Cykelpassager och ev. behov av  markering får utredas/utföras under 2014.
 
3.      Bredband till området skall undersökas. Torvald ställer frågan till Ulf Bergqvist på Trollhättans Energi.
4.      Bussförbindelser till området skall undersökas med Göran Karlsson.
5.      Ljusmätning och bullermätning skall genomföras enligt Peter.
 
6.      Stenhögen mot RV. 45 skall tas bort och ev. användas till fyllning. Johan på Centralen kan ta hand om den. Frågan ligger hos Fredrik.
Svar: En framtida bro över Rv 44 ligger fortfarande med i kommunens planer.  
 
7.      Allmän uppsnyggning när det gäller sly, träd och gräs mot RV. 44, 45. Kommunen har ett ansvar, men också  företagen  måste hjälpa till så att det ser snyggt ut mot vägen. Även andra vägar skall snyggas upp.
Svar: Vi kommer att ta kontakt med företagarföreningen för att diskutera önskemålet om röjning.
 
8.      Försöka tillskapa fler p-platser utanför Auto4stad, Fredrik kollar vems marken är.
Svar: Kommunen äger marken.
 
9.      Kolla gatubelysningen inom området, bör vara tänt vid mörker av säkerhetsskäl.
Svar: Är ordnat, var ett tekniskt fel på utrustningen, är nu utbytt.
 
10.   Rätta till sned lyktstolpe vid Hedeängsvägen-Kardanvägen.
Svar: Är felanmält.
 
11.   Skyltar på Centralens staket. Frågan är under utredning.
 
12.    Föreningen skall skapa en skyltpolicy för området.

        Trollhättan 10/10-13

        Leif Andersson


 
 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 13 november 2013 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson, ordförande
Marcus Rehnberg
Johan Carlén
Lars-Gunnar Peterson, sekreterare
Leif Andersson
Torvald Brahm
Andreas Ullholm
 
Förhindrade:
Johan Jonsson
Bengt Granaas
 
 
§ 1                      Ordföranden öppnade mötet.
 
§ 2                      Henrik och Andreas valdes till justeringsmän.
                          
§ 3                      Föregående protokoll. L-G P hade inte distribuerat protokollet i avvaktan på justering.
Beslöts att protokollet istället distribueras till alla i styrelsen snarast efter mötet.
 
§ 4                      Inga inkomna skrivelser
 
§ 5                      Leif redogjorde för minimässan, som lyckades över allas förväntan. Stort antal både utställare och besökande.
Vad gör vi nästa gång? Det behövs finnas någon person som drar folk till mässan.
Det blir ett möte med Hojums företagarförening, som har en aktivitet planerad till i mars 2014.
 
§ 6                      Kassörens rapport.
Kassan är för närvarande cirka 48 000 kr. Utestående fordringar utgör 28 000 kr.
Antal betalande medlemmar är 46, varav 23 är fullbetalande.
Leif formulerar ett brev som skickas ut i december tillsammans med faktura.
 
§ 7                      Uppföljning av rundvandringen med kommunen.
                           Torvald gick igenom kommunens svar på de frågor som kom upp under promenaden.
Beslutades att dokumentet läggs ut på hemsidan.
 
§ 8                      Bordet runt:

·        Johan representerade föreningen och överräckte en blomma vid Anabils invigning.
·        Styrelseakademien har utsett Kjell-Åke Johansson till årets styrelseordförande.
·        Ny OKQ8-mack byggs mittemot Anabil.
·        Kommunen kommer att sälja Kåtene Gård och ett företag som heter Iloo skall bygga ett företagshotell.
·        Ekonomikontoret flyttar in i Fasetten.
·        Ett nytt företag har flyttat in i Storel-fastigheten.
 
§ 9                      Nästa möte: 2014-01-29, kl. 08.00 på Fasetten.
 
§ 10                    Ordföranden avslutade mötet.
 
 
 
 
 
Henrik Swenson Lars-Gunnar Peterson                   Andreas Ullholm
ordförande                                     sekreterare                                    justerare
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 11 oktober 2013 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson, ordförande
Marcus Rehnberg
Johan Carlén
Bengt Granaas
Lars-Gunnar Peterson, sekreterare
Leif Andersson
Torvald Brahm
 
Förhindrade:
Johan Jonsson
Andreas Ullholm
 
 
§ 1                      Ordföranden öppnade mötet.
 
§ 2                      Henrik och Bengt valdes till justeringsmän.
                          
§ 3                      Föregående protokoll. Punkten hoppades över. Mötets fokus är på planering för minimässan.
 
§ 4                      Leif föredrog noteringarna från områdespromenaden. Bra respons från kommunen. Några punkter som föreningen skall hantera läggs till i uppgiftslistan.
 
§ 5                      Minimässan.
·        Inbjudan har gått ut till alla företag i Skogstorpa. Hittills har vi fått in 16 anmälningar och 7 företag har meddelat att de vill ställa ut.
·        Torvald har skickat inbjudan till alla företagarföreningar i Trollhättan och fått in 4 anmälningar.
·        Henrik kollar sina bokningar och när utställare kan komma till och förbereda.
·        Leif modifierar inbjudan och skickar ut den på nytt.
·        Torvald skickar inbjudan till fler företag.
·        Lokal: stora konferensrummet Granaten
·        Tider:
            07:30-08:00 Mingel.
            08:00-08:45 Dick Eriksson och Högskolan. Torvald är moderator.
            08:45-09:00 Henrik informerar om föreningens aktiviteter.
            09:00-10:00 Utställning och fortsatt mingel.
 
§ 6                      Uppgiftslistan uppdaterades.
 
 
§ 7                      Bordet runt:

·        ANA har invigning 23/10.
 
 
 
§ 8                      Nästa möte: 2013-11-13, kl. 08.00 på Fasetten.
 
§ 9                      Ordföranden avslutade mötet.
 
 
 
 
 
Henrik Swenson Lars-Gunnar Peterson                   Bengt Granaas
ordförande                                     sekreterare                                    justerare
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 13 september 2013 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson, ordförande
Marcus Rehnberg
Johan Carlén
Bengt Granaas
Lars-Gunnar Peterson, sekreterare
Leif Andersson
Torvald Brahm
 
Förhindrade:
Johan Jonsson
Andreas Ullholm
 
 
§ 1                      Ordföranden öppnade mötet.
 
§ 2                      Henrik och Bengt valdes till justeringsmän.
                          
§ 3                      Föregående protokoll:
                          
                           En lista med beslutade aktiviteter har tagits fram och följs upp separat.
 
                           Föregående protokoll godkändes.
 
§ 4                      Leif lyfte en ordningsfråga angående agendan för styrelsemöten. Den borde vara som följer:
 
·        Mötet öppnas
·        Val av justeringsmän
·        Föregående protokoll
·        Skrivelser
·        Rapporter (områdesutvecklare, kassör, etc.)
·        Aktivitetslistan
·        Bordet runt angående vad som händer i området
·        Övriga frågor
·        Nästa möte
·        Mötet avslutas
 
Henrik tar till sig detta inför kommande möten.
 
 
§ 5                      Aktivitetslistan gicks igenom och läget visas nedan. Kommentarer:
 
·        Besöka alla företag. Leif har ett par företag kvar att besöka.
·        Bygglov för reklamskyltar vid Centralen. Torvald visade förslag på utformning.
·        Skylttavlan vis St1 har uppdaterats, och detta blir ett löpande arbete härefter.
·        Minimässa med nya näringslivschefen, Dick Eriksson. Inriktning mot mitten/slutet av oktober. Plats: Fasetten. Torvald bokar tid med Dick och stämmer av med Henrik. Alla medlemmar inbjuds att ställa ut. Alla företag i området inbjuds att besöka mässan. Anmälan krävs för att planera förtäring.
·        Hemsidan. Marcus och Bengt gör en översyn och återkommer med förslag på vad som behöver göras för att förnya hemsidan.
·        Besök av Beatrice Ask. Besöket senarelagt. Torvald bevakar.
 
 
§ 6                      Bordet runt:

·        NEVS närmar sig provkörning av tillverkningen.
·        Energifokus hyr av Kakel i Väst.
·        Evotech har flyttat in hos Centralen.
·        Pensionärspoolen finns i Fasetten.
·        Tryggare Trollhättan är ett prov med reducerad kontanthantering.
·        MGE-teknik söker lokaler för kontor och lager.
 
 
§ 7                      Övriga frågor
 
·        Förslag från Torvald att bjuda in gatuchefen, Fredrik Johansson, och byggnadsnämndens och trafiknämndens ordförande, Peter Andersson, för att gå igenom området och visa på vilka förändringar företagen skulle vilja ha.
Styrelsen och intresserade företag. Betalande medlemmar bjuds in att delta. Var och en bör presentera önskemål innan rundvandringen. Torvald hittar en tid som passar.
·        Leif: Hojums företagarförening planerar en ny inspirationsträff. Skall vi göra något tillsammans?
 
§ 9                      Nästa möte: 2013-10-11, kl. 08.00 på Fasetten.
 
§ 10                    Ordföranden avslutade mötet.
 
 
 
 
 
Henrik Swenson Lars-Gunnar Peterson                   Bengt Granaas
ordförande                                     sekreterare                                    justerare

 
 
Uppgift
Ansvarig
Noterat
Klart
Besöka alla företag inom området
Leif
2013-04-16
 
Bygglov för reklamskyltar vid Centralens staket
Torvald hjälper till
Johan C
2013-04-16
 
Skylttavlan vid St1 skall uppdateras
Leif/
Marcus
2013-05-17
2013-08-19
Mejllistor till medlemmar och företag
Leif
2013-05-17
2013-09-13
Höstaktivitet/Minimässa med Dick Eriksson?
 
2013-05-17
 
Hemsidan behöver uppdateras
Säker inloggning på hemsidan för medlemmar
Branschrubriker och länkar till företag på hemsidan
Skapa info@skogstorpa.se. Inkommande meddelanden går till Henrik och Leif.
Marcus/
Bengt
2013-05-17
 
Föreningsmeljadresser för nya styrelsemedlemmar
Marcus
2013-05-17
2013-09-13
Nya styrelsen in på hemsidan
Marcus
2013-05-17
2013-09-13
Besök i Trollhättan av Beatrice Ask. Skall vi göra något för medlemmarna?
Torvald
2013-05-17
 
Rundvandring i området med kommunala chefer
Torvald
2013-09-13
 
Göra något ihop med Hojums företagarförening?
Leif
2013-09-13
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 19 augusti 2013 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.15
 
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Johan Jonsson
Andreas Ullholm
Lars-Gunnar Peterson
Leif Andersson
Torvald Brahm
 
Förhindrade:
Bengt Granaas
Johan Carlén
 
 
§ 1                      Mötet startade utan Henrik Swenson, som blev något försenad.
 
§ 2                      Leif redovisade att han besökt cirka 100 av områdets företag, och att ett tiotal återstod.
                          
§ 3                      Beslutades att Henrik Swenson är ständig mötesordförande och Lars-Gunnar Peterson ständig mötessekreterare.
 
§ 4                      Till justeringsmän valdes Henrik Swensson och Andreas Ullholm.
 
§ 5                      Föregående protokoll:
 
Torvald hade med sig bygglovsblanketter, som han lämnar till Johan Carlén för att fylla i och
lämna in.
 
                           Medlemslistan på hemsidan skall bara visa företagsnamn. Säker inloggning ansågs nödvändig så att bara medlemmar får tillgång till detaljerad medlemsinformation, styrelsemötesprotokoll, etc.
Marcus skall försöka ordna.
 
Hemsidans struktur är ålderdomlig och svårarbetad. Hela hemsidans design borde moderniseras. Johan J kan hjälpa till.
 
                           Skylttavlan vid St1 skall uppdateras. Marcus jobbar med det.
 
                           Nya styrelsen behöver läggas in på hemsidan. Marcus ansvarar.
 
                           Medlemsmejllista och företagsmejllista är uppdaterade.
 
§ 6                      Kassörens rapport. Inbetalda medlemsavgifter uppgår till 12 900 kronor plus 38 850 kronor i serviceavgifter. Föreningens kassa uppgår till 51 534 kronor inklusive moms.
 
§ 7                      Bordet runt:

Trollhättans får en ny näringslivschef, Dick Eriksson. Skall vi arrangera en minimässa med Dick som dragplåster i mitten eller slutet av oktober? Torvald hanterar
 
 Beatrice Ask besöker Trollhättan i höst. Hon vill träffa företag som drabbats av brottslighet. Skall vi göra något? Torvald tar med sig frågan
 
Hojums företagsförening har lagt in branschrubriker och länkar till företag på hemsidan. Vi skulle kunna göra något liknande. Marcus undersöker
 
ANA har köpt BMW-agenturen för regionen och håller på att ställa i ordning byggnaden.
 
§ 9                      Nästa möte: 2013-09-13, kl. 08.00 på Fasetten.
 
§ 10                    Ordföranden avslutade mötet 09:15.
 
 
 
 
 
Henrik Swenson Lars-Gunnar Peterson                   Andreas Ullholm
ordförande                                     sekreterare                        justerare
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 17 maj 2013 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson
Johan Carlén
Johan Johnsson
Andreas Ullholm
Lars-Gunnar Peterson
Leif Andersson
Torvald Brahm
 
Förhindrade:
Bengt Granaas
Marcus Rehnberg
 
 
Mötet inleddes med en presentation av Johannes Widlund från PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete), som pratade om deras biståndsverksamhet i över 50 länder. Johannes behandlade särskilt CSR (Corporate Social Responsibility eller ”företagens sociala ansvar”) och hur företag kan kombinera affärsnytta med socialt ansvarstagande genom att bidra och investera i olika ”paket”.
Kort diskussion efteråt om Pingstkyrkans utmärkta second hand – verksamhet.
 
 
§ 1                      Henrik Swenson öppnade mötet.
 
§ 2                      Ordförande är Henrik Swenson och sekreterare Lars-Gunnar Peterson.
 
§ 3                      Till justeringsmän valdes Henrik Swensson och Andreas Ullholm.
 
§ 4                      Föregående protokoll. Under § 7 kvarstår att Torvald skall undersöka     om det behövs bygglov för
att få sätta upp skyltar på Centralens staket.
 
§ 5                      Leif redovisade att han besökt över 20 företag, Uppdaterad medlemsförteckning lämnades ut. Medlemslistan på hemsidan skall bara visa företagsnamn. Medlemmar skall få alla uppgifter om föreningens medlemmar. Vilket sätt är bäst – papperskopia eller via säker inloggning till medlemsregister på hemsidan? Leif undersöker med Marcus vad det innebär att ordna inloggning.
 
                           Skylttavlan vid St1 upplevs rörig. Tavlan skall uppdateras och företagen listas då i bokstavsordning. Leif driver med Marcus.
 
                           Leif visade Nyhetsbrev 1 som bl.a. rapporterade om den mycket lyckade träffen i tisdags med Magnus Hedman.  Nyhetsbrevet läggs ut på hemsidan.
 
                           Leif tar fram medlemsmejllista och företagsmejllista.
 
                           Det finns mer än 200 företag på postnummer 461 38.
 
                           Vi borde ha en aktivitet för företag efter semestern. Förslag framkom om en minimässa.
 
§ 6                      Föreningens kassa är 15-20 000 kr. 26 företag har betalat 300 kr i medlemsavgift. Ingen uppgift om hur många som betalt den nya avgiften. Kassören meddelar Leif som meddelar Marcus. Övriga kassörspunkter skjuts till nästa möte.
 
§ 7                      Bordet runt:
Markprojekt i Trollhättan AB har flyttat in. Ägare är Thomas Engelin.
 
1/7 öppnar Svensk Direktreklam och Mediafyren Bohuslän.
 
Flera olika uppgifter om vad som händer med ANA-byggnaden.
 
§ 8                      Övrigt:
Torvald puffade för nyhetsbrevet från Näringslivsenheten.
 
                           Hemsidan behöver uppdateras. Den nya styrelsen behöver föras in. Leif pratar med Marcus.
 
                           Nya styrelsemedlemmar behöver föreningsmejladresser. Marcus tar fram.
§ 9                      Nästa möte: 2013-08-19, kl. 08.00 på Fasetten.
 
 
 
 
 
Henrik SwensonLars-Gunnar Peterson                   Andreas Ullholm
ordförande                                     sekreterare                                    justerare
 
 

 
 
 
 
Protokoll fört vid årsmöte den 3 april 2013 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 18.00-18.45
 
 
 
§ 1                      Henrik Swenson öppnade mötet.
 
§ 2                      Till ordförande valdes Henrik Swenson och till sekreterare valdes Torvald Brahm.
 
§ 3                      Till justeringsmän valdes Bengt Granaas och Marcus Rehnberg.
 
§ 4                      Dagordningen godkändes. Dock flyttades § 9 ner två steg.
 
§ 5                      Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen. Cirka 30 000 kr finns idag i kassan.
                           Verksamhetsberättelsen godkändes.
 
§ 6                      Revisionsberättelsen föredrogs och årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret.
 
§ 7                      Henrik Swenson valdes åter till föreningens ordförande.
 
§ 8                  Till övriga ledamöter valdes
Andreas Ullholm på två år, nyval
Lars-Gunnar Peterson på ett år, nyval
Johan Jonsson på två år, omval
Johan Carlén på två år, omval
 
§ 9                      Frågan av val av revisor bordlades. Valberedningen får i uppgift att inom kort föreslå ny revisor.
                          
§ 10                    Johnny Dahlin och Torvald Brahm valdes åter till valberedningen.
 
§ 11                    Årsmötet beslutade att införa serviceavgift för medlemsföretagen på Skogstorpa enligt
den modell, som Hojums Företagarförening har. Därefter beslutades det att en områdesutvecklare skulle knytas till föreningen.
 
Serviceavgifter exkl. moms
Fastighetsägare                             1050 kr
Föreningar                                     1050 kr
Företag med 0-2 anställda            1050 kr
Företag med 3-20 anställda          2100 kr
Företag med över 20 anställda     3150 kr
.
§ 12                    Årsmötet fastställde årsavgiften för 2014 till 300 kr.
 
§ 13                    Inga inkomna ärenden har kommit till styrelsen.
 
§ 14                    Inga övriga frågor fanns
 
§ 15                    Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.           
                                                        
 
                          
                          
 
Trollhättan den 3 april 2013
 
 
 
 
 
Henrik SwensonTorvald Brahm                 Bengt Granaas           Marcus Rehnberg                             
ordförande                                     sekreterare                      justerare                     justerare
 
 
 
_____________________________________________
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 8 mars 2013 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson
Bengt Granaas
Marcus Rehnberg
Johan Johnsson
Torvald Brahm, adj.
 
Förhindrad:
Johan Carlén
 
 
§ 1                      Henrik Swenson öppnade mötet.
 
§ 2                      Till sekreterare valdes Torvald Brahm och till justerare valdes Johan Johnsson.
 
§ 3                      Föregående protokoll godkändes.
 
§ 4                      Valberedningen har ännu inte lyckats med rekrytering av sekreterare. Arbetet fortsätter.
 
§ 5                      Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att tillsätta en områdesutvecklare för Skogstorpa. Samtidigt beslutade styrelsen att föreslå att en serviceavgift på cirka 1000 kr upp till cirka 3000 kr skall tas ut av företagen för att kunna finansiera områdesutvecklaren samt finansiera andra aktiviteter på Skogstorpa.
 
§ 6                      Datum för årsmöte bestämdes på förra mötet till den 3 april 2013 kl. 18.00. Ett styrelsemöte hålls kl.17.00 samma dag.
 
§ 7                      Nytt företag på området är Cabeco med cirka 15 anställda. Ultramare har nyinvigt sin anläggning och siktar mot drygt 60 anställda. Att få bilen besiktad kommer att bli möjligt i Auto 4stads lokaler inom kort.
 
§ 8                      Inga övriga frågor                         
                          
 
§ 9                      Henrik Swenson avslutade mötet.
 
 
                          
                          
Henrik SwensonTorvald Brahm                             Johan Johnasson
ordförande                                     sekreterare                                    justerare
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 25 januari 2013 för
Skogstorpa Företagarförening
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson
Bengt Granaas
Johan Carlén
Marcus Rehnberg
Johan Jonsson
Stefan Runesson
Peter Göthblad, Trollhättans Stad, inbjuden
Torvald Brahm, adj.
 
Förhindrad:
Magnus Jacobsson, lämnat området
Magnus Anderson, lämnat området
 
Henrik Swenson öppnade mötet.
Till sekreterare valdes Torvald Brahm och till justerare valdes Bengt Granaas.
 
Peter Göthblad, Trollhättans Stad, informerade om den höga arbetslösheten för unga i
Trollhättan. I hans projektledarskap ingå uppdraget att få åtminstone 300 – 400 ungdomar i
åldern 18 – 25 år i arbete. Företagen uppmanas att ta emot unga personer i sina företag.
Trollhättans Stad har upplåtit 150 personer. Den 15/3 hålls en ungdomsmässa på AF och
förhoppningen är stor att många ungdomar kommer att matchas mot närvarande företag.
Föregående protokoll godkändes.
 
Två styrelsemedlemmar har avgått och en ny har rekryterats. Föreningen behöver en ny
sekreterare och medlemmarna uppmanades att ge förslag till valberedningen.
 
Datum för årsmöte bestämdes till den 3 april 2013 kl. 18.00.
 
Diwiton finns sedan drygt ett halvt år på Skogstorpa. Facetten fylls på med hyresgäster och inom
kort finns det även möjlighet att kunna besiktiga bilar på området.
Föreningen beslutade att vara medarrangör till Inspirationsmässan den 26 februari 2013 på
Hojum. Kostnad 5000 kr.
Föreningen tittade även på finansieringen för Hojums Företagarförening och funderar över om
detta kan passa Skogstorpa.
Marcus ser över hemsidan.
Nästa möte hålls den 8 mars 2013 kl. 08.00 – 09.30
 
Henrik Swenson avslutade mötet.
Henrik Swenson
ordförande
Torvald Brahm
sekreterare
Bengt Granaas
justerare
 
_________________________________________________________________________________________________
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 september 2012 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson
Bengt Granaas
Johan Carlén
Torvald Brahm, adj.
 
Förhindrad:
Marcus Rehnberg
Magnus Jacobsson
Johan Jonsson
Magnus Anderson
 
 
 
§ 1                      Henrik Swenson öppnade mötet.
 
§ 2                      Till sekreterare valdes Torvald Brahm och till justerare valdes Johan Carlén.
 
§ 3                      Föregående protokoll var inte tillgängligt och får tas upp för godkännande på nästa möte.
 
§ 4                      Ordförande informerade styrelsen att två ledamöter kan vara på väg från styrelsen på grund av nya arbetsuppgifter. Ett antal förslag på nya styrelsemedlemmar föreslogs.
Ordförande informerade också att Marcus fått uppdraget att rensa bort ej betalande medlemmar från informationstavlan vid f.d. ANA.
Morgonmötet med Bert Karlsson i våras blev uppskattat och cirka 100 personer deltog. Mötet arrangerades av Skogstorpa företagarförening och Näringslivsenheten, Trollhättans Stad
.
§ 5                      Ordföranden ingår i valberedningen för Företagarna och önskar nu att någon annan från Skogstorpa kan ta över uppdraget. Inget beslut togs.
 
§ 6                      Cirka 50 företag är medlemmar i föreningen, men några har lämnat föreningen.
 
§ 7                      Ordförande föreslog att styrelsens möten reduceras till två per vår- och hösttermin. Beslut kan tas på nästa möte.
 
§ 8                      Frågan om föreningens mål och syfte togs upp. Vad vill föreningen t.ex. göra med det upparbetade saldot?
                           Styrelsen enades om att någon typ av morgonmöten med inspiration som tema kan vara ett lämpligt val. Beslut på nästa möte.
 
§ 9                      Nytt möte meddelas via e-post.
 
                          
§ 10                    Henrik Swenson avslutade mötet.
 
 
                          
                          
Henrik SwensonTorvald Brahm                             Johan Carlén
ordförande                                     sekreterare                                    justerare
 
 
_________________________________________________________________________
 
Protokoll fört vid årsmöte 18 april 2012 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen, Trollhättan
§ 1 Henrik Swenson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Henrik Swenson och till sekreterare valdes Marcus Rehnberg
§ 3 Till justeringsmän valdes Lennart Runesson och Anders Härling
§ 4 Dagordningen godkändes
§ 5 Föreningen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda styrelsemöten. Protokollen är
publicerade på föreningens hemsida www.skogstorpa.se
Protokollen utgör föreningens verksamhetsberättelse för 2011, vilka godkändes av årsmötet.
Ordförande lyfte fram ett antal åtgärder under året.
§ 6 Revisionsberättelsen godkändes och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 7 Henrik Svensson omvaldes till föreningens ordförande på ett år.
§ 8 Till ledamöter valdes Bengt Granaas, Johan Jonsson, Marcus Rehnberg, Johan Carlén, Magnus
Andersson. Styrelsen konstituerar sig vid nästa styrelsemöte.
§ 9 Till revisor valdes Lennart Runesson
§ 10 Som valberedare valdes Johnny Dahlin och Torvald Brahm
§ 11 Årsavgiften bestämdes till oförändrade 300 kr för nästkommande år
§ 12 Inga ärenden var anmälda till styrelsen
§ 13 Inga övriga frågor var anmälda..
§ 14 Ordföranden avslutade mötet och tackade för god uppmärksamhet.
 
 
Henrik Svensson                      Marcus Rehnberg
Ordförande                                   Sekreterare
 
 
Lennart Runesson              Anders Härling
Justerare                              Justerare
 
_________________________________________________________________________
 
 
Protokoll fört vid årsmöte 18 april 2012 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen, Trollhättan
 
§ 1 Henrik Swenson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Henrik Swenson och till sekreterare valdes Marcus Rehnberg
 
§ 3 Till justeringsmän valdes Lennart Runesson och Anders Härling
 
§ 4 Dagordningen godkändes
 
§ 5 Föreningen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda styrelsemöten. Protokollen är
publicerade på föreningens hemsida www.skogstorpa.se
Protokollen utgör föreningens verksamhetsberättelse för 2011, vilka godkändes av årsmötet.
Ordförande lyfte fram ett antal åtgärder under året.
 
§ 6 Revisionsberättelsen godkändes och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 
§ 7 Henrik Svensson omvaldes till föreningens ordförande på ett år.
 
§ 8 Till ledamöter valdes Bengt Granaas, Johan Jonsson, Marcus Rehnberg, Johan Carlén, Magnus
Andersson. Styrelsen konstituerar sig vid nästa styrelsemöte.
 
§ 9 Till revisor valdes Lennart Runesson
 
§ 10 Som valberedare valdes Johnny Dahlin och Torvald Brahm
 
§ 11 Årsavgiften bestämdes till oförändrade 300 kr för nästkommande år
 
§ 12 Inga ärenden var anmälda till styrelsen
 
§ 13 Inga övriga frågor var anmälda..
 
§ 14 Ordföranden avslutade mötet och tackade för god uppmärksamhet.
 
 
 
Henrik Svensson                       Marcus Rehnberg
Ordförande                                    Sekreterare
 
 
 
 
Lennart Runesson                       Anders Härling
Justerare                                           Justerare
_________________________________________________________________________
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 5 mars 2012 för Skogstorpa Företagsförening.
Plats: Kalaskoket Fasetten Kardanvägen
Tid kl 08.00 – 09.30
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Johan Carlén
Bengt Granaas
Johan Jonsson
Magnus Anderson
Frånvarande:
Torvald Brahm
 
Henrik Swenson öppnar mötet.
Till sekreterare valdes Magnus Anderson och justerare Bengt Granaas.
Arbetsmöte. Fakturor samt kallelse till årsmöte gjordes iordning till ca 120 st
företag på skogstorpa och skickades ut.
Johan tar fram räkenskaper och Henrik skriver verksamhetsberättelse iför
årsmötet.
 
Årsmötet för 2012 kommer att vara den 18 april 18.00 2012. Plats Kalaskoket
Fasetten Kardanvägen 37.
 
Henrik Swenson avslutar mötet.
Henrik Swenson
Ordförande
Magnus Anderson
Sekreterare
Bengt Granaas
Justerare
 
 
 
_________________________________________________________________________
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 27 januari 2012 för Skogstorpa Företagsförening.
Plats: Kalaskoket Kardanvägen
Tid kl 08.00 – 09.30
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Johan Carlén
Magnus Jacobsson
Bengt Granaas
Johan Jonsson
Magnus Anderson
Frånvarande:
Torvald Brahm
 
Henrik Swenson öppnar mötet.
Till sekreterare valdes Magnus Anderson och justerare Bengt Granaas.
Vid föregående möte skrevs ej något protokoll.
Sekreterare för framtiden kommer att väljas vid varje möte. Det kommer att bli
ett rullande schema för detta.
Årsmötet för 2012 kommer att vara den 18 april 18.00 2012. Plats Kalaskoket
Kardanvägen.
Vi kommer att ha en uppdatering av företagen på området för att se om det
har kommit in några nya företag. Johan Carlén får i uppdrag att kolla upp detta
och meddela vid nästa möte resultatet av detta.
Dagens gäst: Jan-Olof Karlsson IB-West AB. Jan-Olof pratar om sitt företag.
Sedan redovisar Jan-Olof för oss vad det finns för möjligheter att få utbildning
 
betald från olika fonder samt att man kan få stöd för ny utveckling av
produkter.
 
Nästa möte bestämdes till den 5 mars kl.08.00, Kalaskoket.
 
Henrik Swenson avslutar mötet.
Henrik Swenson
Ordförande
Magnus Anderson
Sekreterare
Bengt Granaas
Justerare
 
_________________________________________________________________________
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 23 september 2011 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.00
 
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Johan Carlén
Magnus Anderson
Torvald Brahm
Livio Bennedetto
Magnus Jacobsson
Bengt Granaas
Johan Jonsson
 
 
Förhindrad:
 
 
 
§ 1                      Henrik Swenson öppnade mötet.
 
§ 2                      Till justeringsman valdes Bengt Granaas.
 
§ 3                      Föregående protokoll godkändes.
 
§ 4                      Livio Benedetto ersätter Torvald Brahm under en period framåt.
 
§ 5                      Belysning slocknar redan vid ca 01 nattetid på delar av området. Beslutades att bjuda in gatuchef Elisabeth Lindroth vid tillfälle för att berätta om framtidsplaner mm för området.
                          
 
§ 6                      Bordet runt:
Elektroskandia etablerar sig vid nedbrunna fastigheten, Bengt har haft kontakt och intresse finns för att vara med i företagarföreningen.
                           Centralen flyttar större delen av sin distribution tillfälligt till trestad Center p.g.a. platsbrist
                           Ny yrkesbutik samt värmepumpförsäljare etablerar sig mitt emot Cramo på början av Kardanvägen.
Fasetten har fått ny ägare. Ett nytt företag inom sallad och inredning har flyttat in.
Bengt Granaas berättar om sitt nya bolag som inriktar sig på energi system, deponi- och biogas.
 
§ 7                      Dagens gäst Lasse Johansson som är kompetensmäklare på Trollhättans Stad berättade om sin verksamhet. Utbildningarna bedrivs i kommunal regi men kan vara skräddarsydda efter företagens önskemål. Finns mer att läsa om detta på Lärcentrums webbsida.
 
 
§ 8                      Inga inkomna skrivelser
                          
 
§ 9                      Övriga frågor:
 
 
§ 10                    Nästa möte bestämdes till 4 november 2011 kl 08:00
 
§ 11                    Henrik Swenson avslutade mötet.
 
 
                          
                          
Henrik SwensonMagnus Jacobsson                           Bengt Granaas
ordförande                                     sekreterare                                        justerare
 
 
 
_________________________________________________________________________
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 13 juni 2011 för
Skogstorpa Företagarförening
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Johan Carlén
Magnus Anderson
Torvald Brahm
Förhindrad:
Magnus Jacobsson
Bengt Granaas
Johan Jonsson
 
Henrik Swenson öppnade mötet.
 
Till sekreterare valdes Torvald Brahm och till justerare valdes Magnus Andersson.
Föregående protokoll godkändes. Tillades att Henrik kontaktar kassören, så att påminnelsen för
medlemsavgiften skickas ut till berörda företag.
Torvald fortsätter att söka kontakt inom staden angående mörkret på Magnetvägen.
Runessons Åkeri söker få till stånd en ny utfart på Kardanvägen för att bättre kunna utnyttja sin
egen tomt.
e-handeln ökar i Sverige, även på Skogstorpa. Ett problem är dock att betalningar från främst
privatpersoner inte är säkrade hos vissa leverantörer.
 
Skylten vid den nya rondellen är nu uppsatt och uppdaterad. Samtliga medlemmar finns på
skylten, som administreras av föreningen.
Möjligen har Västtrafik för avsikt att sätta upp några nya busskurer längs Kardanvägen. Henrik
har blivit kontaktad.
 
24 november är det dags för 2011 års FramtidsForum i Nova Arena I Trollhättan.
Ett morgonmöte på Fasetten för företagen i Trollhättan genomfördes 18 maj, medverkande
kommunalråden Paul Åkerlund (S) och Peter Eriksson (M) samt Näringslivsenheten.
Centralen har under våren genomfört en egen marknadsföringsdag, vilken blev lyckad. Johan
Carlén fick frågan från ett annat företag, om inte dagen skulle kunna upprepas nästa år med fler
värdföretag involverade. Styrelsen tände på idén och tar med sig frågan till nästa styrelsemöte.
 
Nästa möte bestämdes till den 2 september kl. 08.00, Kalaskoket
 
Henrik Swenson avslutade mötet.
Henrik Swenson
ordförande
Torvald Brahm
sekreterare
Magnus Andersson
justerare
 
_________________________________________________________________________
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 28 mars 2011 för
Skogstorpa Företagarförening
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.00
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Torvald Brahm
Magnus Jacobsson
Magnus Anderson
Frånvarande:
Johan Jonsson
Johan Carlén
Bengt Granaas
§ 1 Henrik Swenson öppnade mötet.
§ 2 Till justerare valdes Marcus Rehnberg
§ 3 Föregående protokoll godkändes
§ 4. Medlemsfakturan är ej utskickad
Beslutades att kassören från och med nu ansvarar för utskick av medlemsfaktura
§ 5 Enkäfrågor
beslutades att Marcus ansvarar för publicering av enkätfrågor på föreningens hemsida.
Utskick till medlemmar och företag på området
Beslutades att Sekreteraren ansvarar för utskick till företagen på Skogstorpa
§ 6 Årsmötet hålls 6 april klockan 18:00 på Kalaskoket/ Fasetten. Ulf Bergqvist Trollhättans energi
informerar om pilotprojekt för bredbandsuppkoppling på Skogstorpa industriområde
§ 7 Inkomna skrivelser
Ordförande informerade om Svenskt näringslivs inbjudan att presentera företagsklimatet 12 april i
Trollhättan, anmälan till Näringslivsenheten Trollhättan.
§ 8 Övriga frågor.
Torvald informerade om Tillväxt Trollhättan
§ 9 Nästa möte bestämdes till den 9 maj kl. 08.00, Kalaskoket
§ 10 Henrik Swenson avslutade mötet.
Henrik Swenson Magnus Jacobsson Marcus Rehnberg
ordförande sekreterare justerare
 
_________________________________________________________________________
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 7 februari 2011 för
Skogstorpa Företagarförening
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.00
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Bengt Granaas
Torvald Brahm
Johan Carlén
Magnus Jacobsson
Frånvarande:
Magnus Anderson
Johan Jonsson
 
Henrik Swenson öppnade mötet.
Till justerare valdes Bengt Granaas
Föregående protokoll godkändes
Henrik har fört diskussion med Securitas för att följa upp hur områdesbevakningen fungerar.
Securitas vill få tillgång till listan på medlemmar. Vi beslutar att lämna ut en lista med endast
företagsnamn i Skogstorpa Företagarförening. Bengt skickar listan till Henrik för vidarebefordran.
Rondellnytt.
Skylten kommer upp när rondellen är klar
Nya mål för 2011
Bengt och Marcus gör en intresse-enkät som läggs på hemsidan angående GC väg/
bussförbindelse för att få fram ett underlag att jobba med 2011.
Henrik och Magnus gör ett nytt nyhetsbrev där vi påminner om att Securitas kommer att kontakta
företagen på området. Info om att enkätfrågorna ang GC/ bussförbindelse finns på hemsidan/
forumet meddelas också i detta nyhetsbrev.
Inga inkomna skrivelser
Övriga frågor.
Henrik meddelar att Företagarna söker ytterligare styrelsemedlemmar för den som är intresserad.
Torvald berättar om delar av Almis verksamhet. Torvald berättar även att mycket fokus ligger på
Saab, flygindustrin, e-handel och kreativ näring
Nästa möte bestämdes till den 28 mars kl. 08.00, Kalaskoket
Henrik Swenson avslutade mötet.
Henrik Swenson
ordförande
Magnus Jacobsson
sekreterare
Bengt Granaas
justerare
 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 19 november 2010 för
Skogstorpa Företagarförening
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.00
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Bengt Granaas
Magnus Anderson
Johan Jonsson
Torvald Brahm
Johan Carlén
Magnus Jacobsson
 
Henrik Swenson öppnade mötet.
Till justerare valdes Marcus Rehnberg.
Godkännande av föregående protokoll tas med till nästa möte.
Securitas har gjort ett säljbrev som dom själva kan lämna till företag på industriområdet.
Brevet godkännes av styrelsen och skickas ut via e-post av Bengt Granaas till medlemmarna.
Medlemsfakturan skickas ut under våren 2011
Medlems/ nyhetsbrev bör skickas ut 2 gånger per år (december & juni) Nyhetsbrevet för
december 2010 sätts ihop och skickas ut omgående
Inga inkomna skrivelser
Nästa möte bestämdes till den 28 januari kl. 08.00, Kalaskoket
Henrik Swenson avslutade mötet.
Henrik Swenson
ordförande
Magnus Jacobsson
sekreterare
Marcus Rehnberg
justerare
___________________________________________________________________________________________________
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 3 sept 2010 för
 
Skogstorpa Företagarförening
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson
Magnus Jacobsson
Marcus Rehnberg
Bengt Granaas
Magnus Anderson
Torvald Brahm
 
Förhindrad:
Johan Jonsson
Johan Carlén
 
§ 1 Marcus Rehnberg öppnade mötet.
§ 2 Till justerare valdes Magnus Andersson
§ 3 Föregående mötesprotokoll godkändes.
§ 4 Ordning bringades i antal medlemmar. Det finns 47st betalande medlemmar för 2010
§ 5 Uppdatering av skylt 47 st + förra årets betalande. Beslut tas att Marcus uppdaterar skylten så att
den finns färdig tills rondell-bygget är klart. Vit skylt enligt kommunens anvisning uppsättes
omgående.
§ 6 Förra årets betalande medlemmar som förväntar sig vara med på skylten får vara med.
§ 7 Mikael Ragnevi och Sebstian Rundberg på Securitas presenterar idé.. Securitas gör en kalkyl/
offert som bygger på att alla företag på industriomr är med. Offerten kommer till Henrik Swenson.
Därefter kan Securitas besöka alla företag på industriområdet med eventuell rekommendation
från företagarföreningen
§ 8 Inga inkomna skrivelser.
Torvald informerar om framtidsforum 2010 hålls i Vänersborg den 25 november i Arena
Vänersborg.
§ 9 Nästa möte bestämdes till den 4 oktober kl. 08.00, Kalaskoket
§ 10 Marcus Rehnberg avslutade mötet.
 
 
Marcus Rehnberg          Magnus Jacobsson                 Magnus Andersson
ordförande                        sekreterare                            justerare
 
 
___________________________________________________________________________________________________
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 31 maj 2010 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Johan Carlén
Bengt Granaas
Magnus Anderson
Torvald Brahm
 
Förhindrad:
Johan Jonsson
Magnus Jacobsson
 
 
§ 1                       Henrik Swenson öppnade mötet.
 
§ 2                       Till justerare valdes Bengt Granaas
 
§ 3                       Föregående årsmötesprotokoll godkändes, dessutom protokollet från den 26 april 2010.
 
§ 4                       Torvald träffar trafikingenjören Lena Ekman, Trollhättans Stad den 15 juni kl.13.00 tillsammans med Hojums företagarförening och presenterar det förslag, som Skogstorpa har på skylt på infarten från öster. Föreslagen skylt kostar 3000 kr utan stolpar.
 
§ 5                       Marcus och Johan går igenom listan på antalet betalande medlemmar. Klart tills nästa möte..
 
§ 6                       Styrelsen önskar kunna arbeta efter uppsatta mätbara mål. Styrelsen beslutade att säkerhetsfrågan skall stå i fokus under 2010.
Det kan innebära att ett eller flera stormöten med eget tema arrangeras per år för att stärka företagens gemensamma intresse på området, i detta fall Skydd och Säkerhet.
 
§ 7                       Informationsbrev med aktuell information skickas ut till företagen innan sommaren.
 
§ 8                       Inga inkomna skrivelser.
                             Trollhättans Grafiska har fyllt 10 år.
                             Hur många är inne på Skogstorpas hemsida? Bengt  räknar.
                             Företagen har tagit emot vädjan om praktikplatser på ett mycket bra sätt.
Bilprovningen får konkurrens när monopolet försvinner 1 juli 2010.
Framtidsforum 2010 hålls i Vänersborg den 25 november  i Arena Vänersborg.
 
§ 9                       Nästa möte bestämdes till den 20 augusti kl. 08.00, Kalaskoket
 
§ 10                     Henrik Swenson avslutade mötet.
 
 
                            
                            
Henrik Swenson                            Torvald Brahm                              Bengt Granaas
ordförande                                      sekreterare                                     justerare
___________________________________________________________________________________________________
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 april 2010 för
Skogstorpa Företagarförening
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
Närvarande:
Henrik Swenson
Magnus Andersson
Johan Jonsson
Bengt Granaas
Magnus Jacobsson
Förhindrade:
Marcus Rehnberg
Johan Carlén
Torvald Brahm
§ 1 Henrik Swenson öppnade mötet.
§ 2 Till ordförande för detta möte valdes Henrik Swenson och till sekreterare valdes
Magnus Jacobsson.
§ 3 Till justerare valdes Magnus Andersson. Godkännande av protokoll kommer att ske
vid nästa möte (finns inget protokoll)
§ 4 Johan Jonsson fortsätter som kassör, Magnus Jacobsson väljs till sekreterare för ett
år. Övriga i styrelsen som ej är valda på andra uppdrag väljs som justeringsmän
§ 5 Johan Jonsson meddelar i att det finns nu 33st betalande medlemmar, endast några
få har ej betalt in medlemsavgift
§ 6 Vid infarten från öster saknas det en välkomstskylt. Marcus presenterade ett förslag och Torvald
lovade att ta med förslaget till gatuchefen.
Marcus Rehnberg får uppgiften att ta in bästa- pris på skylt typ ”Välkommen
Skogstorpa ind.omr”
§ 7 Marcus Rehnberg utses som ansvarig för uppdatering av webbsidan där betalande
medlemmar syns. Det skall även finnas möjlighet för betalande medlemmar att
kunna lägga ut erbjudande på webbsidan. Ett medlemsbrev kommer att skickas ut
§ 8 Nästa möte bestämdes till den 28 maj 2010 kl.08.00, Kalaskoket
§ 9 Henrik Swenson avslutade mötet.
Henrik Swenson Magnus Jacobsson Magnus Andersson
ordförande sekreterare justerare
 
___________________________________________________________________________________________________
 
Protokoll fört vid årsmöte 14 april 2010 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen, Trollhättan
 
 
 
§ 1                 Henrik Swenson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2                 Till ordförande för mötet valdes Henrik Swenson och till sekreterare valdes Torvald Brahm
§ 3                 Till justeringsmän valdes Magnus Andersson och Johan Jonsson
§ 4                 Dagordningen godkändes
§ 5                 Föreningen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda styrelsemöten. Protokollen är publicerade på föreningens hemsida www.skogstorpa.se
Protokollen utgör föreningens verksamhetsberättelse för 2009, vilka godkändes av årsmötet. Ordförande lyfte fram ett antal åtgärder under året.
§ 6                 Revisionsberättelsen godkändes och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 7                 Henrik Svensson omvaldes till föreningens ordförande på ett år.
§ 8                 Till ledamöter valdes Bengt Granaas, Johan Jonsson, Marcus Rehnberg, Johan Carlén, Magnus Andersson och Magnus Jacobsson. Styrelsen konstituerar sig vid nästa styrelsemöte.
§ 9                 Mötet beslutade att medlemsavgiften årligen skall betalas in senast den 30 april
§ 10                Till revisor valdes Lennart Runesson
§ 11                Som valberedare valdes Johnny Dahlin och Torvald Brahm
§ 12                Årsavgiften bestämdes  till oförändrade 300 kr för nästkommande år
§ 12                Inga ärenden var anmälda till styrelsen
§ 14                Inga övriga frågor var anmälda, men frågan om vägbeläggningen på området togs upp. Styrelsen bevakar frågan.
§ 15                Ordföranden avslutade mötet och tackade för god uppmärksamhet.
 
Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund, som var inbjuden till årsmötet, fick tillfälle att bl.a. kåsera om verksamheten på SAAB Automobile under det senaste året.
                     
 
 
 
 
Henrik Svensson                                                              Torvald Brahm                     
ordförande                                                                       sekreterare
 
                                                                                      
 
Magnus Andersson                                                          Johan Jonsson
Justerare                                                                          justerare
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 19 mars 2010 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Bengt Granaas
Johan Jonsson
Torvald Brahm
 
Förhindrad:
Magnus Anderson
Johan Carlén
 
 
 
§ 1                       Henrik Swenson öppnade mötet.
 
§ 2                       Till justerare valdes Johan Jonsson
 
§ 3                       Föregående protokoll godkändes
 
§ 4                       Lista över företag på Skogstorpa slutjusterades inför utskick av inbjudan till årsmöte den 14
 April, samt utskick av faktura för medlemsavgift. Marcus uppdaterar det förslag på inbjudan och faktura, som finns och Bengt skickar ut. Medlemsavgiften skall vara betald senast den 15 april 2010.
 
§ 5                       Årsmötet hålls den 14 april kl.18.00 i Kalaskokets lokal, Fasetten. Kallelsen skickas ut innan den 30 mars 2010.
Valberedningens arbete är klart. Verksamhetsberättelsen kvarstår att skriva.
Kommunstyrelsens nye ordförande Paul Åkerlund är inbjudan till årsmötet.
 
§ 6                       Vid infarten från öster saknas det en välkomstskylt. Marcus presenterade ett förslag och Torvald lovade att ta med förslaget till gatuchefen.
 
§ 7                       Torvald informerade bl. a. om:
                             att Kommunstyrelsens nye ordförande Paul Åkerlund börjat sitt arbete i går 18 mars
                             att Spyker-SAAB startar upp produktionen i nästa vecka, v.12
att studieresan till Jönköping-Växjö med näringsliv, politiker och tjänstemän blev mycket lyckad och en mängd synpunkter har efter resan kommit in, vilka nu skall sammanfattas
att företagen skall förbereda sig på att ta emot arbetslösa praktikanter under en begränsad tid under konjunkturuppgången för att tillsammans hjälpa till att ”få igång hjulen”.
att Näringslivsenheten förbereder en riktad information till företag med temat ”Sociala medier”.
§ 8                       Nästa möte bestämdes till den 26 april 2010 kl.08.00, Kalaskoket
 
§ 9                       Henrik Swenson avslutade mötet.
 
 
                            
                            
Henrik Swenson                            Torvald Brahm                              Johan Jonsson
ordförande                                      sekreterare                                     justerare
 
___________________________________________________________________________________________________
Skogstorpa Företagarförening
Protokoll fört vid styrelsemöte den 22 januari 2010 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson till 08.30
Marcus Rehnberg
Johan Carlén
Bengt Granaas
Johan Jonsson
Torvald Brahm
 
Förhindrad:
Magnus Anderson
 
 
 
§ 1                       Henrik Swenson öppnade mötet.
 
§ 2                       Till justerare valdes Bengt Granaas
 
§ 3                       Föregående protokoll godkändes. Angående saknad skylt på västra området, tar Torvald igen kontakt med Gatuchefen.
 
§ 4                       Drygt 100 företag finns idag på Skogstorpa och samtliga, både medlemmar och icke medlemmar kommer senast den 15/2 att få faktura på medlemsavgiften för 2010.
 Informationsskylten mitt emot ANA kommer att uppdateras av föreningen och alla betalande företag kommer att visas på skylten. Skylten kommer att vara klar till 1 maj 2010.
Torvald hjälper till att uppdatera en adresslista, som idag är ofullständig.
 
§ 5                       Företag undrar över släckta lampor på Magnetvägen. Mailet har skickats vidare till ordförande för Byggnads- och Trafiknämnd.
Annat företag söker ledig fastighet. Hemsidan borde kunna användas för detta.
 
§ 6                       Torvald informerade om:
                             Trollhättans Stads Plan B i det fall att det inte kommer en positiv lösning angående SAAB.
                             Studieresan till Växjö 11-12 mars med företagare, tjänstemän och politiker
 
§ 9                       Nästa möte bestämdes till den 8 mars 2010 kl.08.00, Kalaskoket
 
§ 10                     Johan Carlén avslutade mötet.
 
 
                            
                            
Johan Carlén                                Torvald Brahm                               Bengt Granaas
ordförande                                      sekreterare                                     justerare
___________________________________________________________________________________________________

 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 11 december 2009 för
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30 
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Magnus Anderson
Johan Carlén
Bengt Granaas
Torvald Brahm 
Förhindrad:
Johan Jonsson 
 
 
§ 1 Henrik Swenson öppnade mötet. 
§ 2 Till justerare valdes Johan Carlén 
§ 3 Föregående protokoll godkändes 
§ 4 34 företag har hittills betalat medlemsavgift för 2009.
Lista över företag, som har betalat finns.
Lista över övriga företag med adresser finns också
Lista över företag, där kontakter saknas, skickas till Torvald, som försöker ta fram
e-postadress m.m.
Listorna skall vara sammanställda tills nästa styrelsemöte. Bengt har ansvaret för detta.
Faktura på medlemsavgift 2010 skickas ut i mars 2010 via e-post. Marcus justerar texten på
fakturan. 
§ 5 Marcus får i uppdrag att uppdatera skylten mitt emot ANA Trollhättan. Torvald undersöker med Trollhättans Stad vart den östra skylten har tagit vägen. 
§ 6  Skyltarna med www.skogstorpa.se ses över och fästes upp ifall de har blåst ner.  
§ 7 Bengt äger hemsidan av praktiska skäl och fakturerar föreningen för kostnaden. Han tar reda på hur ägandet kan övergå till föreningen.
Hemsidan uppdateras av Marcus inför julen. 
§ 8 Torvald informerade om:
Företagsakuten, som hjälper företag, som är på obestånd. www.foretagsakuten.se
Samarbete med Skatteverken, bl.a. information vid företagens deklaration i april
Studieresa till Växjö  11-12 mars med företagare, tjänstemän och politiker
Kick-off med Företagarna den 25/1 2010 i Vänersborg
Morgonmöte i febr/mars med företagare i Trollhättan 
§ 9 Nästa möte bestämdes till den 22 januari 2010 kl.08.00, Kalaskoket 
§ 10 Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Henrik Swenson  Torvald Brahm  Johan Carlén
ordförande            sekreterare       justerare
___________________________________________________________________________________________________
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 9 oktober 2009 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Johan Jonsson
Magnus Anderson
Torvald Brahm
 
Förhindrade:
Johan Carlén
Bengt Granaas
 
 
 
§ 1                       Henrik Swenson öppnade mötet.
 
§ 2                       Till justerare valdes Johan Jonsson
 
§ 3                       Föregående protokoll godkändes
 
§ 4                       Styrelsen gav sig själv i uppdrag att personligen kontakta företagen på Skogstorpa. med syfte att värva medlemmar. Detta är genomfört och en sammanställning av de drygt 100 företagen redovisas på nästa styrelsemöte.
Marcus och Bengt skickar också ut en uppmaning till företagen att betala medlemsavgiften.
 
§ 5                       Styrelsen utser till
                             -vice ordförande Marcus Rehnberg
                             -sekreterare Torvald Brahm
                             -kassör Johan Jonsson
 
                             Med rätt att teckna firma utses Henrik Swenson och Johan Jonsson var för sig upp till ett belopp av 50 000 kr
och i förening vid summa 50 000 kr och uppåt.
 
§ 6                       Folkuniversitetet och Trollhättans Stad har för ordföranden presenterat ett arbetsmarknadsprojekt, kallat Duo-konceptet, vilket syftar till att företag anställer arbetslös ungdom i kombination med äldre arbetslös. Detta kan komplettera redan pågående jobbcoaching. Återkoppling kommer att ske senare.
 
                             Stallbackabron kommer att under två år repareras med start augusti 2010. Aktuell information kommer att finnas på www.vv.se/stallbacka
                             Ladugårdsvägen kommer att byggas om, vilket innebär att den nya sträckningen från NÄL-rondellen kommer att gå bakom ICA och COOP Forum. Vägen skall vara klar till sommaren 2010.
 
§ 7                       Anteckningar från Näringslivsrådet senaste möte finns på hemsidan www.trollhattan.se under rubriken Näringsliv
                            
§ 8                       Erbjudanden från företag anslutna till företagarföreningen får utan kostnad marknadsföras på www.skogstorpa.se Kontakta Marcus!
 
§ 9                       Fler hänvisningsskyltar längs Kardanvägen måste snyggas upp. Dessutom fattas det stolpar. Torvald kontaktar gatuansvarig, Trollhättans Stad
                            
§ 10                     Nästa möte bestämdes till den 13 november kl.08.00, Kalaskoket
 
§ 11                     Ordförande avslutade mötet.
 
 
                            
                            
Henrik Swenson                            Torvald Brahm                               Johan Jonsson
ordförande                                      sekreterare                                     justerare
___________________________________________________________________________________________________
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 18 september 2009 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Johan Carlén
Johan Jonsson
Magnus Anderson
Torvald Brahm
Bengt Granaas
 
 
 
 
§ 1                 Henrik Swenson öppnade mötet.
 
§ 2                 Till justerare valdes Johan Carlén.
 
§ 3                 Föregående protokoll godkändes
 
§ 4                 Föreningen har tidigare fått önskemål om att bussförbindelser till Skogstorpa inte varit tillräckligt många. Framför allt saknas det bussförbindelser under dagtid. Henrik Swenson fick tillgång till den nuvarande turlistan och satte upp den vid Kalaskoket med uppmaning till de intresserade att lämna synpunkter. Ingen synpunkt lämnades och därmed ansåg styrelsen att ärendet kunde avslutas.
 
§ 5                 Torvald redogjorde för FramtidsForum 2009 och information från Skatteverket. All information finns på Trollhättans Stads hemsida www.trollhattan.se/Näringsliv
 
§ 6                 Medlemslistor gicks igenom och området delades upp geografiskt.
                      Syftet är att personligen uppvakta så många företag som möjligt för att få dem som medlemmar i föreningen.
Endast företagare som blir medlemmar i företagarföreningen får marknadsföra rabatterade erbjudanden på Skogstorpas hemsida samt genom ev. nyhetsbrev.
                     
§ 7                 Nästa möte bestämdes till den 9 oktober kl.08.00, Kalaskoket
 
§ 8                 Ordförande avslutade mötet.
 
Bevakningsföretaget G4S fick tillfälle innan mötet att berätta om deras verksamhet eftersom ny personal har börjat. Företaget lovade att inom kort komma med ett förslag över bevakningstjänster. Företaget finns på Skogstorpa.
 
                     
                     
 
 
 
Henrik Swenson                                                                Torvald Brahm
ordförande                                                                       sekreterare
 
 
 
Johan Carlén
justerare        
___________________________________________________________________________________________________
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 17 augusti 2009 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Johan Carlén
Johan Jonsson
Magnus Anderson
Torvald Brahm
 
Förhindrad:
Bengt Granaas
 
 
§ 1                 Henrik Swenson öppnade mötet.
§ 2                 Till justerare valdes Johan Carlén.
§ 3                 Föregående protokoll godkändes
§ 4                 Johan Jonasson har ännu inte haft möjlighet att ta över kassörens pärmar. Det kommer att ske inom kort. Faktura till företagen med medlemsavgift gick ut i juni och en påminnelse kommer att skickas till företag, som ännu inte har betalat. Utskickslistan kommer att gås igenom vid nästa styrelsemöte för att säkerställa att alla har fått utskick.
§ 5                 Hemsidan uppdateras löpande. Informationsskylten vid Kardanvägen har fått ny toppskylt och tre banderoller är uppsatta med föreningens hemsideadress www.skogstorpa.se.
§ 6                 Genom kommunalförbundet Fyrbodal erbjuds bl.a. företag inom tillverkningsindustrin att få hjälp med kompetensutveckling. Länken läggs ut på föreningens hemsida. Framtidsforum 2009 börjar ta form och den länken läggs också ut på föreningens hemsida. Kommunförvaltningen i Trollhättan förbereder en affärsresa till Tempe, Arizona, USA  den 27/10 – 1/11 2009. Redan nu är några företag anmälda. Mer information kommer.
§ 7                 Åter har frågan om bussförbindelser längs Kardanvägen lyfts av företagen. Representant för Västtrafik bjuds in till nästa styrelsemöte. Kommunens betalningsansvariga tjänsteman skall vidtalas och ev. bjudas in.
 
Hojum ordnar Motordag den 5 september.
 
§ 8                 Nästa styrelsemöte hålls fredagen den 18 september 2009 kl.08.00, Kalaskoket.
§ 9                 Ordförande avslutade mötet.
 
                      
Henrik Swenson                                                                Torvald Brahm
ordförande                                                                       sekreterare
 
 
 
Johan Carlén                      
justerare
 
___________________________________________________________________________________________________
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 22 juni 2009 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Bengt Granaas
Johan Carlén
Magnus Anderson
Torvald Brahm
Förhindrad:
Johan Jonsson
 
 
 
§ 1                 Henrik Swenson öppnade mötet.
§ 2                 Till justerare valdes Bengt Granaas
§ 3                 Föregående protokoll godkändes
§ 4                 Carl-Johan Elf, G4S, var inbjuden till styrelsemötet för att presentera ett förslag till bevakning av området Skogstorpa. Inget konkret förslag kom fram och Elf lovade att återkomma. Han fick också med sig några förslag från styrelsen på vad ett avtal för Skogstorpa bör innehålla.
§ 5                 Faktura med medlemsavgift för 2009 skickas ut senast den 26 juni 2009 till företagen på Skogstorpa.
§ 6                 Jan Pettersson, Fokus Fyrstad, har erbjudit föreningen en områdestidning. Förmodligen skall den annonsfinansieras. Styrelsen beslutar att för tillfället tacka nej till erbjudandet.
§ 7                 Torvald Brahm informerade om nästa Framtidsforum den 26 november 2009 i Wingården, Innovatum. Moderatorn är kontrakterad, nämligen Lydia Cappolicchio.
                      Vidare att underleverantörer inom automotiv har möjlighet att söka medel för kompetensutveckling via Svenska ESF-rådet, Bioenergi Days anordnas 28-30 september i Trollhättan, samt att företag i Tempe, Arizona, USA söker affärskontakter i Trollhättan
                      Hemsidan kommer att uppdateras.
§ 8                 Nästa styrelsemöte hålls den 17 augusti 2009 kl.08.00, Kalaskoket.
§ 9                 Ordförande avslutade mötet.
 
                     
                     
 
 
 
Henrik Swenson                                                                Torvald Brahm
ordförande                                                                         sekreterare
 
 
 
Bengt Granaas                                         
justerare        
 
___________________________________________________________________________________________________
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 18 maj 2009 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Henrik Swenson
Marcus Rehnberg
Bengt Granaas
Johan Carlén
Magnus Anderson
Torvald Brahm
Förhindrad:
Johan Jonsson
 
 
 
§ 1                 Henrik Swenson öppnade mötet.
§ 2                 Till justerare valdes Johan Carlén.
§ 3                 Föregående protokoll godkändes
§ 4                 Faktura a 300 kr för medlemsavgift till nya medlemmar måste så fort som möjligt skickas ut. Medlemmen skall även informeras om vad som ingår i medlemskapet. Marcus och Bengt ansvarar för utskicket.
§ 5                 Styrelsen bjuder in G4S för mer information angående vaktavtalet tills nästa möte. En prislista bör presenteras, där det framgår att det är förmånligt att tillhöra Skogstorps Företagarförening
                      Andra företag är intresserade av att få kontakt med föreningen i syfte att kunna sälja in produkter och tjänster. Ett exempel är ett profilklädesföretag. Styrelsen avvaktar.
                      Föreningens postlåda är nu på plats vid Kalsakoket - Fasetten.
§ 6                 Permectra erbjuder andra företag att köpa mindre ekonomitjänster. Erbjudandet läggs ut på hemsidan www.skogstorpa.se
§ 7                 Henrik Swenson informerade om sin medverkan på Näringslivsrådets möte. Alla protokoll finns på Trollhättans Stads hemsida / Näringsliv / Näringslivsrådet
                      Framtidsforum arrangeras den 26 november 2009 på Innovatum
                      Informationsskylten mitt emot ANA Trollhättan bör uppdateras. Skylt & Text, som tidigare har varit leverantör fortsätter och företaget presenterar ett fast pris. Marcus ser över vad som skall göras.
Kontaktmässa 2009 arrangeras 22-23 oktober i Uddevalla.
Andra företagarföreningar är intresserade av upplägget av Skogstorpas hemsida. Bengt  funderar på lämpligt pris.
Stallbackabron byggs om i två år med start augusti 2010.
Cirkulationsplatsen Kardanvägen – Kardanvägen finns med i tidigare byggplaner för 2009/2010. Osäkert om hur det går.
Ännu har ingen reklamtidning om Skogstorpa kommit ut.
§ 8                 Nästa styrelsemöte hålls den 22 juni 2009 kl.08.00, Kalaskoket.
§ 9                 Ordförande avslutade mötet.
 
                     
                     
 
 
 
Henrik Swenson                                                                Torvald Brahm
ordförande                                                                       sekreterare
 
 
 
Johan Carlén
justerare        
 
___________________________________________________________________________________________________
 
Protokoll fört vid årsmöte 30 mars 2009 för
Skogstorpa Företagarförening

 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
ÅRSMÖTE 30/3 -2009
 
 
§ 1 Torvald Brahm hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Till ordförande för mötet valdes Henrik Svensson och till sekreterare valdes Torvald Brahm
 
§ 3 Till justeringsmän valdes Marcus Rehnberg och Johan Jonasson
 
§ 4 Dagordningen godkändes
 
§ 5 Föreningen har varit vilande under en längre tid. Under hösten har fem styrelsemöten hållits, vilka alla är publicerade på föreningens hemsida www.skogstorpa.se
 
Protokollen utgör föreningens verksamhetsberättelse för 2008, vilka godkändes av årsmötet.
 
§ 6 Revisionsberättelsen godkändes och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
 
§ 7 Henrik Svensson valdes till föreningens ordförande på ett år.
 
§ 8 Till ledamöter valdes Bengt Granaas, Johan Jonasson, Marcus Rehnberg, Johan Carlén och Magnus Andersson. Styrelsen konstituerar sig vid nästa styrelsemöte.
 
§ 9 Till revisor valdes Lennart Runesson
§ 10 Som valberedare valdes Johnny Dahlin Torvald Brahm
§ 11 Årsavgiften bestämdes till 300 kr för både innevarande år och nästkommande år
 
§ 12 Inga ärenden var anmälda till styrelsen
§ 13  Inga övriga frågor
 
§ 14 Möte avslutades 
 
 
 
 
 Henrik Svensson       Torvald Brahm  
ordförande         sekreterare 
 
 
Marcus Rehnberg                    Johan Jonasson
Justerare                                  justerare
 
 
 
__________________________________________________________________________________________
 
 
 
 Protokoll fört vid styrelsemöte den 27 februari 2009 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Marcus Rehnberg, ledamot
Bengt Granaas
Johan Jonsson
Erene Nilsson, kassör
Torvald Brahm
Förhindrad:
Christer Erkenborg ordf.
Henrik Svensson
 
 
 
§ 1                 Marcus valdes till ordförande och öppnade mötet.
§ 2                 Till justeringsman valdes Bengt Granaas och till sekreterare valdes Torvald Brahm
§ 3                 Dagordningen godkändes
§ 4                 Förslag till 2009 års styrelse är ännu inte klart, men valberedningen arbetar vidare
§ 5                 Offert över kostnaden för vakttjänst på Skogstorpa indikerar att priset kan sänkas. Styrelsen tar upp frågan senare, eftersom Henrik har kontakterna.
§ 6                 Gemensam marknadsföringstidning för Skogstorpa kan skapas. Företagaren kontaktas igen.
§ 7                 Bengt och Marcus meddelade att hemsidan för Skogstorpa är klar och kan börja användas. www.skogstorpa.se är adressen. Med ny teknik kommer hemsidan att hållas aktuell. Hemsidan kommer att demonstreras på årsmötet 30 mars 2009.
                      Även ett Diskussionsforum är upplagt för att företagarna på Skogstorpa snabbt skall kunna föra en dialog med varandra.
På hemsidan kommer också information att finnas om pågående och avslutade ärenden t.ex. bevakning, belysning, cykelvägar och postturer. Även ett företagsregister kan behövas.
§ 8                 Föreningens adress kopplas till Fasettens adress och postlåda sätts upp.
§ 9                 Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att årsavgiften höjs från 200 kr till 300 kr.
§ 10                Inbjudan till årsmötet sker i vecka 11, vilken Marcus och Bengt ansvarar för.
§ 11                Årsmötet är bestämt till den 30 mars 2009, lokal Kalaskoket.
§ 12                Inga övriga frågor
§ 13                Nästa möte fredagen den 23 mars kl.08.00, Kalaskoket
§ 14                Möte avslutades
                     
   
Torvald Brahm                                                                  Marcus Rehnberg
sekreterare                                                                       ordförande för mötet
   
Bengt Granaas
justerare
 
__________________________________________________________________________________________
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 januari 2009 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Marcus Rehnberg, ledamot
Henrik Svensson
Bengt Granaas
Johan Jonsson
Torvald Brahm
Förhindrad:
Christer Erkenborg ordf.
Erene Nilsson, kassör
 
 
 
§ 1                         Henrik valdes till ordförande och öppnade mötet.
§ 2                         Till justeringsman valdes Johan Jonsson och till sekreterare valdes Torvald Brahm
§ 3                         Dagordningen godkändes
§ 4                         Bengt har nästan gjort klar hemsidan för Skogstorpa och tillsammans med Marcus
                             färdigställer de den inom kort. Torvald tar fram föreningens organisationsnummer.
                             Torvald mailar ut en kontaktlista över styrelsen till den nuvarande styrelsen.
§ 5                         Henrik har fått in en offert om bevakning från Securitas, däremot ännu ingen från G4S.
                             Henrik återkommer, när han har fått in från båda.
§ 6                         Ali Hirani, som är företagare på Skogstorpa, presenterade ett eget förslag om marknadsföring för området, där föreningen skulle kunna få visst utrymme. Styrelsen hade inget emot förslaget så länge som Ali själv arbetade med marknadsföringen. Styrelsen bestämde sig för att formulera ett brev till Ali, som han vid kontakt kunde visa för annonsörerna.
§ 7                         Årsmötet bestämdes till den 30 mars 2009, lokal Kalaskoket.
§ 8                         Inga övriga frågor
§ 9                         Nästa möte fredagen den 27 februari kl.08.00, Kalaskoket
§ 10                       Möte avslutades
                            
 
 
 
 
Torvald Brahm                                                                   Henrik Svensson
Sekreterare                                                                        ordförande för mötet
 
 
 
 
Johan Jonasson
justerare
________________________________________________________________________________
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 5 december 2008 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Christer Erkenborg ordf.
Henrik Svensson
Bengt Granaas
Johan Jonsson
Marcus Rehnberg, ledamot
Torvald Brahm
Inbjuden:
Lena Mattsson, Gatuchef, Trollhättans Stad
Förhindrad:
Erene Nilsson, kassör
 
§ 1                 Christer öppnade mötet
§ 2                 Till justeringsman valdes Bengt Granaas och till sekreterare valdes Torvald Brahm
§ 3                 Dagordningen godkändes
§ 4                 Föregående protokoll godkändes
§ 5                 Marcus och Bengt tillsammans fortsätter att arbeta med att ta fram en hemsida för föreningen. En huvudsida plus fyra undersidor är lämpligt att börja med.
Det finns idag verktyg, som används för att snabbt kunna uppdatera hemsidor. Det skulle kunna passa Skogstorpa. Kostnadsförslag redovisas på nästa möte.
Styrelsen beslutar att ge Marcus i uppdrag att omgående köpa domänen skogstorpa.se
E-postlistan justerad.
§ 6                 Två nya företag finns nu på området, nämligen Macon och Sandflo Mekaniska.
§ 7                 Styrelsen beslutade att ta in offerter för bevakning av området från både Securitas och G4S. Henrik tar på sig uppdraget.
§ 8                 En förlängning av cykelvägen längs Kardanvägen mot Panelfabriken kan dröja några år, enligt Lena Mattsson. Styrelsen fick dock möjlighet att direkt till Lena framföra sitt önskemål om detta, vilket hon noterade.
                      Lena berättade också att Trollhättans Stad ser på en ny trafiklösning i korsningen vid Shell / ANA Trollhättan – Kardanvägen/Kardanvägen. En cirkulationsplats skulle kunna fungera bra.
§ 9                 Torvald fortsätter att söka Västtrafiks representant.
§ 10                Näringslivsenheten Trollhättans Stad planerar två nya informationsmöten under våren 2009 för företagen på Skogstorpa och återkommer med datum.
§ 11                Övriga frågor
-       En privat företagare vill sälja in en annonstidning för Skogstorpa och erbjuder föreningen att utan kostnad disponera sidan 1. Företagaren bjuds in till nästa styrelsemöte.
§ 12                Nästa möte blir den 16/1 kl.08.00 hos Kalaskoket.
§ 12                Möte avslutades.
  
 
Torvald Brahm                                                                  Christer Erkenborg
Sekreterare                                                                       ordförande
  
 
Bengt Granaas
justerare
 
 
___________________________________________________________________________________________________
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 14 november 2008 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Christer Erkenborg ordf.
Henrik Svensson
Bengt Granaas
Torvald Brahm
Förhindrad:
Johan Jonsson
Erene Nilsson, kassör
Marcus Rehnberg, ledamot
 
§ 1                         Christer öppnade mötet
§ 2                         Till justeringsman valdes Henrik Svensson och till sekreterare valdes Torvald Brahm
§ 3                         Dagordningen godkändes
§ 4                         Föregående protokoll godkändes
§ 5                         Bengt har scannat av andra hemsidor och kommer att senare ge förslag på utformning. Inför nästa möte har vi förslag, som vi kan ta ställning till. Om vi får förslagen innan mötet, har vi möjlighet att tycka till direkt.
E-postlistan justeras. Torvald tar på sig det.
§ 6                         Bevakningsfrågan är mycket aktuell. Styrelsen planerar ett möte med polis och bevakningsföretag.
§ 7                         Cykelvägen finns längs kardanvägen, men slutar norrut vid Hedekullevägen. Torvald kontaktar gatuchefen Lena Mattsson angående en förlängning av cykelvägen..
§ 8                         Styrelsen vill få kontakt med Västtrafik angående kollektivtrafiken längs Kardanvägen. Torvald tar reda på vilken som är kontaktperson.
§ 9                         Näringslivsenheten Trollhättans Stad hade informationsmöte hos Kalaskoket den 13 november. Ett tiotal företagare medverkade. Intresset från Stallbacka var dock lågt.
§ 10                       Övriga frågor
-       Program inför årsmötet nästa år diskuterades, även medlemsavgiften, som för närvarande är 200 kr per år. Styrelsen tar upp detta i kommande styrelsemöten.
-       Styrelsen måste kunna kommunicera ut vad som görs och visa på föreningens nytta. Där blir marknadsföringen en viktig ingrediens.
-       Föreningen måste också så snart som möjligt sätta upp mål för verksamheten.
-       Börja utnyttja företagare på Skogstorpa som föreläsare, vilket kommer att skapa bättre interna kontakter. Föreningen kan på detta sätt även bli tydligare i kontakter med Trollhättans Stad.
§ 11                       Nästa möte blir den 5/12 kl.08.00 hos Kalaskoket.
§ 12                       Möte avslutades.
 
 
 
 
Torvald Brahm                                                                   Christer Erkenborg
Sekreterare                                                                         ordförande
 
 
 
 
Henrik Svensson
justerare
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 3 november 2008 för
Skogstorpa Företagarförening
 
Plats: Kalaskoket, Kardanvägen
Tid: kl. 08.00-09.30
 
Närvarande:
Christer Erkenborg ordf.
Erene Nilsson, kassör
Marcus Rehnberg, ledamot
Henrik Svensson
Bengt Granaas
Jonny Dahlin
Torvald Brahm
Förhindrad:
Johan Jonsson
 
§ 1                         Christer öppnade mötet
§ 2                         Till justeringsman valdes Henrik Svensson och till sekreterare valdes Torvald Brahm
§ 3                         Dagordningen godkändes
§ 4                         Styrelsen bestående av Christer, Erene och Marcus beslutar att till nästa årsmöte
                             till styrelsen adjungera Henrik Svensson, Bengt Granaas, Johan Jonsson och Torvald
                             Brahm
§ 5                         Lennart Runesson kvarstår som föreningens revisor
§ 6                         Mötet föreslog att valberedningen utgörs av Jonny Dahlin och Torvald Brahm
§ 7                         Årsavgiften har tidigare varit bestämd till 200 kr. Beloppet diskuterades. Även en eventuell serviceavgift kan bli aktuell. Frågan tas upp igen.
§ 8                         -Marcus hade förslag på ny logotyp, som eventuellt kan kompletteras med information om grannsamverkan. Kanske går det att tillverka stora banderoller. Marcus låter även undersöka priset på en ny hemsida för föreningen och återkommer inom kort med uppgifter.
                             -Maila gärna in synpunkter till Marcus om hemsida och förslag på dess innehåll
-Är e-postlistan rätt? Är det rätt person, som är mottagare? Torvald skickar ut en förfrågan.
-Frågan om bevakning är viktig. Torvald sammanfattar de synpunkter, som kom fram hösten 2006 och mailar ut dem till styrelsen.
Åtgärdslistan skall också utgöra underlag för ett kommande möte med polis och väktare
-Cykelväg och bussförbindelser måste ses över. Torvald kontaktar Lena Mattsson, gatuchef Trollhättans Stad
-Näringslivsenheten Trollhättans Stad har informationsmöte hos Kalaskoket den 13 november. Cirka 30 företag från Stallbacka är också inbjudna.
-Representationen i det nystartade Näringslivsrådet är viktigt. Christer Erkenborg är sedan tidigare utsedd
-Företagarna i Trollhättan kommer i vinter att bjuda in samtliga företagarföreningars styrelser till ett gemensamt möte
§ 9                         Inga övriga frågor
§ 10                       Nästa möte fredagen den 14 november kl.08.00
§ 11                       Möte avslutades
 
 
 
 
Torvald Brahm                                                                   Christer Erkenborg
Sekreterare                                                                       ordförande
 
 
Henrik Svensson
justerare