SFF´s STADGAR
 
 
 
§ 1 ÄNDAMÅL
Skogstorpa Företagarförening är en ideell förening med uppgift att tillvarataga
gemensamma intressen för medlemmar inom området.
 
§ 2 MEDLEMSKAP
Företag som bedriver sin verksamhet inom Skogstorpa industriområde kan
erhålla medlemskap.
 
§ 3 SAMMANTRÄDEN
Förutom ett årsmöte i mars, sammanträder föreningen, när styrelsen anser så
önskvärt.
 
§4 RÖSTRÄTT
Varje medlem äger en röst. Vid fattande av beslut inom föreningen och styrelsen
gäller vid lika röstetal den mening ordföranden vid sammanträdet tillträder.
Röstning med fullmakt godkänds ej.
 
§ 5 STYRELSE
Föreningens angelägenheter handhaves även styrelse som består av minst 4 och
högst 8 medlemmar. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljes var för sig för
ett år i taget vid föreningens årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassör.
 
§ 6 GILTIGA BESLUT
Beslut inom styrelsen är giltigt, om samtliga ledamöter är kallade och minst 4 av
dessa är närvarande och om beslutet ense. Ordförande äger rätt att teckna
föreningen samt utkvittera medel tillsammans med kassör eller den som utses
inom styrelsen.
 
§ 7 REVISION
Räkenskaperna, som avslutas den 31 december, skall tillhandahållas revisorerna före
den 15 februari och vara av dessa granskade till årsmötet.
 
§ 8 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
Verksamhets- och revisionsberättelse föredras vid årsmötet, liksom även ansvarsfrihet
för styrelsen. Vid årsmötet bestämmes årsavgiftens storlek för löpande år
samt väljes styrelse, revisorer och valberedning.
 
§ 9 ÅRSAVGlFT
Årsavgift skall vara erlagd före december månads utgång varje år.

§ 10 STADGEÄNDRING
Ändring av tillägg till dessa stadgar sker vid årsmöte. För sådant beslut fordras att
minst två tredjedelar av föreningens närvarande medlemmar beslutar ändringarna
eller tilläggen.
 
§ 11 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut rörande föreningens upplösning fattas på samma sätt som sägs i § 10.
Detta gäller såväl tillgångar som skulder.
 
 
 
 
Dagordning för årsmöte
 
1 Mötets öppnande.
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3 Val av två justeringsmän
4 Godkännande av dagordningen
5 Verksamhetsberättelse
6 Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
7 Val av föreningens ordförande årsmötet
8 Val av styrelseledamöter.
9 Val av revisorer.
10 Val av valberedning
11 Fastställande av årsavgiften för kommande verksamhetsår.
12 Till styrelsen anmälda ärenden.
·         Frågor som önskas upptagna till behandling bilägges anmälan till årsmötet
13 Övriga frågor.
 
Styrelsens målsättning
 
Skogstorpa Företagarförening skall vara en förening som
tillvaratager och arbetar för utvecklingen av gemensamma
intressen inom området.
 
 
Styrelsens handlingsprogram
 
Att vara remissinstans i kommunala frågor som berör området i plan-,
trafik-, gatu- och miljöfrågor.
 
Att representera föreningen på de sammankomster för Trollhättans
företagarföreningar som administreras av Näringslivssekretariatet.
 
Att understödja och stimulera den kommersiella verksamheten inom
området.
 
Att lämna medlemsföretagen information två gånger per år.
 
Att till årsmötet presentera verksamhetsberättelse samt förslag till
budget för kommande verksamhetsår.